GDPR

RODO
 

FOKA Hostel dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).
Pragniemy jednocześnie Państwa poinformować, iż:
1. administratorem Państwa danych osobowych jest FARIRAM INVEST Sp. z o. o. z siedzibą przy ul.Tęczowej 36, 53-602 Wrocław;
2. z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować poprzez korespondencje email pod adresem fokahostel@gmail.com;
3. celem przetwarzania jest:
• obsługa składanych zapytań przychodzących drogą elektroniczną – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
• rezerwacja noclegu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
• realizacja umowy usługi hotelarskiej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia umowy;
• zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hostelu poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, zbieranie numeru telefonu osoby, korzystającej z usługi hotelarskiej, zbieranie danych gości hostelowych w tym danych dzieci (dotyczy osób, które nie są stroną umowy realizacji usługi hotelarskiej – osoby towarzyszące), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
• w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wystawienie faktury dokumentującej realizację usługi) – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
4. dane osobowe przechowywane będą:
• dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni od zakończenia prowadzenia korespondencji;
• dotyczące składanych rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
• dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej lub niezbędne do wystawienia faktury – przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym, w którym miał miejsce pobyt w hotelu;
• w systemach monitoringu wizyjnego – przez do 30 dni;
• dotyczące osób towarzyszących, numerów telefonów,– przez okres do 30 dni;
5. odbiorcami danych osobowych mogą być:
• dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich (jeśli rezerwacja wpłynie poprzez portal rezerwacyjny);
• firmy świadczące usługi marketingowe (dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych);
• dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych (dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych);
• dostawca aplikacji wykorzystywanej do zarządzania rezerwacjami hostelowymi (dotyczy osób, które złożyły rezerwację, są stroną umowy o usługi hotelarskie oraz osób towarzyszących);
• podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
• firma ochroniarska oraz dostawca rozwiązań monitoringu obiektu w zakresie utrwalonego wizerunku;
6.posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej lub zrealizowania obowiązku prawnego, a w zakresie na który została wyrażona zgoda – posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt z inspektorem.
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:
• odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;
• odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji noclegu;
Pani/Pana dane nie będą profilowane.