Regulamin hostelu

Szanowni Goście,

będziemy Państwu wdzięczni za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkim naszym gościom.

Kierownictwo i personel naszego hostelu dokładają wszelkich starań by usługi noclegowe świadczone w obiekcie były na wysokim poziomie. Uprzejmie prosimy gości by pamiętali, iż korzystają z usług hostelu, który w założeniu odbiega od standardu usług noclegowych świadczonych w obiektach hotelarskich.

Uprzejmie prosimy o zachowanie porządku i czystości w pokojach oraz we wspólnych pomieszczeniach. Szczególnie prosimy o dbanie o czystość w łazienkach, kuchni, salonie i na podwórku, gdyż korzystają z nich wszyscy goście.

W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

Dziękujemy, życzymy miłego pobytu,

Dyrekcja Foka Hostel

REGULAMIN FOKA HOSTEL

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności i pobytu na terenie FARIRAM INVEST Sp. z o. o., NIP 8971865965, położonej we Wrocławiu, przy ul. Tęczowa 36, pod nazwą FOKA Hostel (dalej zwane „Hostel”).

PRZYBYCIE DO HOSTELU, DOBA HOSTELOWA, WYMELDOWANIE

 1. Recepcja hostelu jest czynna codziennie od godziny 7:00 do godziny 21:00. Po tej godzinie informacje udzielane są telefonicznie.
 2. Odbiór kluczy jest możliwy całą dobę.
 3. Po godzinie 21:00 klient proszony jest o kontakt telefoniczny z recepcją. Oczekiwanie na pracownika hostelu może potrwać do 15 minut.
 4. Na terenie hostelu mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane.
 5. Pokój w hostelu wynajmowany jest na doby.
 6. Pokoje hostelowe wynajmuje się po przedłożeniu ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz po uregulowaniu zapłaty z góry gotówką, bądź udokumentowaniu płatności przelewem.
 7. Hostel oddaje do dyspozycji wszystkich gości tzw. część wspólną, czyli wyposażoną kuchnię z aneksem, salon i podwórko. Prosimy o zachowanie tych miejsc w porządku i czystości.
 8. Doba hostelowa trwa od godziny 00 dnia przyjazdu do godziny 11.00 dnia następnego.
 9. W karcie rejestracyjnej gość osobiście składa podpis.
 10. Pościel wliczona jest w cenę wynajmu, na gości czekają posłane łóżka. Opłata za wynajem ręcznika – 5 zł.
 11. Rozpoczęcie pobytu w hostelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu przez gościa.
 12. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.
 13. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hostelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hostel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 14. W godzinach 11.00 – 14.00  goście hostelowi proszeni są o udostępnienie pokoju w celu jego uprzątnięcia.
 15. W dniu wyjazdu pokój powinien być zwolniony do godz. 11.00, a klucz zwrócony do recepcji hostelu. Wymeldowanie winno być zgłoszone recepcji hostelu. Niewymeldowanie się do godziny 00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu.
 16. W przypadku gdy pokój/ łóżko nie zostanie zwolnione do godziny 11.00, a jest zarezerwowane na kolejną dobę przez inną osobę, obsługa hostelu jest wówczas uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do przechowalni bagażu.
 17. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 18. Najmujący pokój gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

REZERWACJA POBYTU W HOSTELU

1. Opłata za pobyt w hostelu pobierana jest za całość rezerwacji od gościa w dniu przyjazdu do hostelu (z góry). Cena zawiera wszystkie podatki. Cena za nocleg jest umowna i nie jest stała, regulowana jest dostępnością miejsc w hostelu.

2. Rezerwacji można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej https://fokahostel.pl, osobiście w recepcji hostelu, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 723905858, lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: fokahostel@gmail.com, jednakże wówczas rezerwacja wymaga dodatkowego potwierdzenia, którego można dokonać  wpłaconym zadatkiem w wysokości należności za pierwszą z rezerwowanych nocy – płatności należy dokonać do 2 dni od momentu dokonania rezerwacji, ale nie później niż dzień przed dniem przyjazdu lub w terminie uzgodnionym z recepcją. Niedokonanie wpłaty w w/w terminie skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji. Pozostała kwota regulowana jest w momencie zameldowania.

3. Potwierdzona rezerwacja zachowuje ważność do godziny 19.00 planowanego dnia przyjazdu, o ile gość i hostel w momencie dokonywania rezerwacji nie ustali inaczej.

4. Rezerwacja może zostać skasowana lub zmieniona jeśli recepcja hostelu zostanie o tym poinformowana mailowo nie później niż 24 godzin przed datą kasowanej rezerwacji. Wówczas wpłacony zadatek zostanie zwrócony na konto, z którego została przysłana. W innym razie zadatek przepada.

5. Jeżeli gość nie przybędzie w planowanym terminie, hostel ma prawo zatrzymać wpłacony zadatek oraz anulować rezerwację na następne dni.

6. Dokonując wcześniejszej rezerwacji lub wynajmując pokój bądź miejsce noclegowe w hostelu gość bądź osoba lub firma dokonująca rezerwacji w imieniu gościa  wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych hostelu. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.). Gościowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

7. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.

ZASADY PRZEBYWANIA I PONOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie gości hostelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości i mieszkańców budynku. Hostel może odmówić zakwaterowania lub też wykwaterować w trakcie trwającego pobytu, gościa, którego zachowanie naruszyło regulamin hostelu lub w inny sposób naruszało reguły współżycia społecznego. Należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.
 3. Przez cały czas pobytu w hostelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/ lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 4. Łóżka w pokojach wieloosobowych przeznaczone są wyłącznie dla jednej osoby.
 5. Ostatnia osoba opuszczająca pokój powinna, ze względów bezpieczeństwa, wyłączyć sprzęt elektryczny, wyłączyć światło, zakręcić krany i zamknąć drzwi.
 6. W razie utraty klucza pobierana jest opłata w kwocie 15 PLN/ brak ręcznika 20 zł.
 7. W hostelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, posiadania środków odurzających oraz spożywania alkoholu. Za złamanie zakazu zostanie nałożona każdorazowo kara w wysokości 500 PLN.
 8. Nieuzasadnione uaktywnienie alarmu przeciwpożarowego podlega karze pieniężnej w wysokości 500 PLN. Oddymianie pokoju 500 PLN.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hostelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 10. Gość ma obowiązek zgłosić w recepcji w dniu przybycia wszelkie usterki zastane w pokoju. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
 11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, sprzętu i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób lub osób pozostających pod jego kontrolą.
 12. Przy zameldowaniu gościa hostelu może być pobierana obowiązkowa kaucja od zniszczeń. Bez wpłaty kaucji Hostel ma prawo odmówić w  zameldowaniu. Kaucja jest zwracana podczas wymeldowania, pod warunkiem braku stwierdzenia uszkodzeń w pokoju lub braku złamania regulaminu.
 13. Gość zobowiązany jest powiadomić recepcję o wszelkich uszkodzeniach niezwłocznie po ich wykryciu.
 14. W przypadku nieletnich ich opiekunowie prawni są odpowiedzialni za te osoby
 15. Hostel zapewnia zakwaterowanie ze zwierzętami wyłącznie w pokojach prywatnych za dodatkową płatę.
 16. Za zwierzęta odpowiada gość, który jest jego właścicielem. W przypadku szkód poczynionych przez zwierzę, gość pokryje koszty doprowadzenia uszkodzonych przedmiotów, wyposażenia zgodnie z przedstawioną wyceną Hostelu
 17. Miejsca parkingowe wokół obiektu to obszar miejski (parking miejski), nie strzeżony.
 18. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 19. Hostel nie odpowiada za awarie i ich skutki, które nie są zależne od hostelu.
 20. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy gości, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hostel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hostelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 21. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, obrażenia ciała gości, które miały miejsce w Hostelu i wynikają z niewłaściwego wykorzystania wyposażenia Hostelu, np. będąc pod wpływem środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki). W przypadku uszczerbku na zdrowiu gość nie będzie domagał się odszkodowania ze strony Hostel.
 22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego gościa mogą być odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hostel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 23. Wszelkie spory związane z realizacją tej umowy strony będą rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, a w przypadku niemożliwości porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby hostelu.
 24. Wszelkie nieuregulowane regulaminem kwestie rozstrzygają przepisy powszechnie obowiązujące.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022 r.
 2. Hostel zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu w terminie późniejszym.
 3. Klienci zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Życzymy udanego pobytu w FOKA Hostel.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Zespół FOKA Hostel

Wrocław, dnia 01.08.2022 r.

Fokahostel@gmail.com

tel. +48 799953419