Regulamin

Szanowni Goście,

będziemy Państwu wdzięczni za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkim naszym gościom.

Kierownictwo i personel naszego hostelu dokładają wszelkich starań by usługi noclegowe świadczone w obiekcie były na wysokim poziomie. Uprzejmie prosimy gości by pamiętali, iż korzystają z usług hostelu, który w założeniu odbiega od standardu usług noclegowych świadczonych w obiektach hotelarskich.

Uprzejmie prosimy o zachowanie porządku i czystości w pokojach oraz we wspólnych pomieszczeniach. Szczególnie prosimy o dbanie o czystość w łazienkach, kuchni, salonie i na podwórku, gdyż korzystają z nich wszyscy goście.
W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

 

Dziękujemy, życzymy miłego pobytu,

Dyrekcja Foka Hostel

 

I. REGULAMIN FOKA HOSTEL

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności i pobytu na terenie
FARIRAM INVEST Sp. z o. o., NIP 8971865965, położonej we Wrocławiu, przy ul. Tęczowa 36, pod nazwą FOKA Hostel (dalej zwane „Hostel”).

PRZYBYCIE DO HOSTELU, DOBA HOSTELOWA, WYMELDOWANIE

 1. Recepcja hostelu jest czynna codziennie od godziny 7:00 do godziny 21:00. Po tej godzinie informacje udzielane są telefonicznie.
 2. Odbiór kluczy jest możliwy całą dobę.
 3. Po godzinie 21:00 klient proszony jest o kontakt telefoniczny z recepcją. Oczekiwanie na pracownika hostelu może potrwać do 15 minut.
 4. Na terenie hostelu mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane.
 5. Pokój w hostelu wynajmowany jest na doby.
 6. Pokoje hostelowe wynajmuje się po przedłożeniu ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz po uregulowaniu zapłaty z góry gotówką, bądź udokumentowaniu płatności przelewem.
 7. Hostel oddaje do dyspozycji wszystkich gości tzw. część wspólną, czyli wyposażoną kuchnię z aneksem, salon i podwórko. Prosimy o zachowanie tych miejsc w porządku i czystości.
 8. Doba hostelowa trwa od godziny 00 dnia przyjazdu do godziny 11.00 dnia następnego.
 9. W karcie rejestracyjnej gość osobiście składa podpis.
 10. Pościel wliczona jest w cenę wynajmu, na gości czekają posłane łóżka. Opłata za wynajem ręcznika – 5 zł.
 11. Rozpoczęcie pobytu w hostelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu przez gościa.
 12. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.
 13. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hostelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hostel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 14. W godzinach 11.00 – 14.00  goście hostelowi proszeni są o udostępnienie pokoju w celu jego uprzątnięcia.
 15. W dniu wyjazdu pokój powinien być zwolniony do godz. 11.00, a klucz zwrócony do recepcji hostelu. Wymeldowanie winno być zgłoszone recepcji hostelu. Niewymeldowanie się do godziny 00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu.
 16. W przypadku gdy pokój/ łóżko nie zostanie zwolnione do godziny 11.00, a jest zarezerwowane na kolejną dobę przez inną osobę, obsługa hostelu jest wówczas uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do przechowalni bagażu.
 17. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 18. Najmujący pokój gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
  REZERWACJA POBYTU W HOSTELU

  1. Opłata za pobyt w hostelu pobierana jest za całość rezerwacji od gościa w dniu przyjazdu do hostelu (z góry). Cena zawiera wszystkie podatki. Cena za nocleg jest umowna i nie jest stała, regulowana jest dostępnością miejsc w hostelu.
  2. Rezerwacji można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej https://fokahostel.pl, osobiście w recepcji hostelu, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 723905858, lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: fokahostel@gmail.com, jednakże wówczas rezerwacja wymaga dodatkowego potwierdzenia, którego można dokonać  wpłaconym zadatkiem w wysokości należności za pierwszą z rezerwowanych nocy – płatności należy dokonać do 2 dni od momentu dokonania rezerwacji, ale nie później niż dzień przed dniem przyjazdu lub w terminie uzgodnionym z recepcją. Niedokonanie wpłaty w w/w terminie skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji. Pozostała kwota regulowana jest w momencie zameldowania.
  3. Potwierdzona rezerwacja zachowuje ważność do godziny 19.00 planowanego dnia przyjazdu, o ile gość i hostel w momencie dokonywania rezerwacji nie ustali inaczej.
  4. Rezerwacja może zostać skasowana lub zmieniona jeśli recepcja hostelu zostanie o tym poinformowana mailowo nie później niż 24 godzin przed datą kasowanej rezerwacji. Wówczas wpłacony zadatek zostanie zwrócony na konto, z którego została przysłana. W innym razie zadatek przepada.
  5. Jeżeli gość nie przybędzie w planowanym terminie, hostel ma prawo zatrzymać wpłacony zadatek oraz anulować rezerwację na następne dni.
  6. Dokonując wcześniejszej rezerwacji lub wynajmując pokój bądź miejsce noclegowe w hostelu gość bądź osoba lub firma dokonująca rezerwacji w imieniu gościa  wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych hostelu. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.). Gościowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
  7. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.

  3. ZASADY PRZEBYWANIA I PONOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie gości hostelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości i mieszkańców budynku. Hostel może odmówić zakwaterowania lub też wykwaterować w trakcie trwającego pobytu, gościa, którego zachowanie naruszyło regulamin hostelu lub w inny sposób naruszało reguły współżycia społecznego. Należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.
 3. Przez cały czas pobytu w hostelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/ lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 4. Łóżka w pokojach wieloosobowych przeznaczone są wyłącznie dla jednej osoby.
 5. Ostatnia osoba opuszczająca pokój powinna, ze względów bezpieczeństwa, wyłączyć sprzęt elektryczny, wyłączyć światło, zakręcić krany i zamknąć drzwi.
 6. W razie utraty klucza pobierana jest opłata w kwocie 15 PLN/ brak ręcznika 20 zł.
 7. W hostelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, posiadania środków odurzających oraz spożywania alkoholu. Za złamanie zakazu zostanie nałożona każdorazowo kara w wysokości 500 PLN.
 8. Nieuzasadnione uaktywnienie alarmu przeciwpożarowego podlega karze pieniężnej w wysokości 500 PLN. Oddymianie pokoju 500 PLN.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hostelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 10. Gość ma obowiązek zgłosić w recepcji w dniu przybycia wszelkie usterki zastane w pokoju. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
 11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, sprzętu i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób lub osób pozostających pod jego kontrolą.
 12. Przy zameldowaniu gościa hostelu może być pobierana obowiązkowa kaucja od zniszczeń. Bez wpłaty kaucji Hostel ma prawo odmówić w  zameldowaniu. Kaucja jest zwracana podczas wymeldowania, pod warunkiem braku stwierdzenia uszkodzeń w pokoju lub braku złamania regulaminu.
 13. Gość zobowiązany jest powiadomić recepcję o wszelkich uszkodzeniach niezwłocznie po ich wykryciu.
 14. W przypadku nieletnich ich opiekunowie prawni są odpowiedzialni za te osoby
 15. Hostel zapewnia zakwaterowanie ze zwierzętami wyłącznie w pokojach prywatnych za dodatkową płatę.
 16. Za zwierzęta odpowiada gość, który jest jego właścicielem. W przypadku szkód poczynionych przez zwierzę, gość pokryje koszty doprowadzenia uszkodzonych przedmiotów, wyposażenia zgodnie z przedstawioną wyceną Hostelu
 17. Miejsca parkingowe wokół obiektu to obszar miejski (parking miejski), nie strzeżony.
  Hostel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 18. Hostel nie odpowiada za awarie i ich skutki, które nie są zależne od hostelu.
 19. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy gości, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hostel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hostelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 20. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, obrażenia ciała gości, które miały miejsce w Hostelu i
  wynikają z niewłaściwego wykorzystania wyposażenia Hostelu, np. będąc pod wpływem środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki). W przypadku uszczerbku na zdrowiu gość nie będzie domagał się odszkodowania ze strony Hostel.
 21. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego gościa mogą być odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hostel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 22. Wszelkie spory związane z realizacją tej umowy strony będą rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, a w przypadku niemożliwości porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby hostelu.
 23. Wszelkie nieuregulowane regulaminem kwestie rozstrzygają przepisy powszechnie obowiązujące.

 

II. REGULAMIN PŁATNOŚCI

za usługi świadczone przez FOKA Hostel

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Treść regulaminu reguluje sposób rezerwacji i płatności za zakupione usługi w FOKA Hostel.
 2. Podmiotem świadczącym usługi jest Fariram Invest Sp. z o. o., NIP 8971865965, z siedzibą przy ul.Tęczowa 36, 53-602 Wrocław, adres mailowy: fariraminvest@gmail.com, tel. +48 723905858.
 3. Konto bankowe do obsługi płatności od klientów prowadzone jest w nr konta: 35 1090 2398 0000 0001 4241 4352.
 4. Przyjmowanie płatności gotówkowych oraz za pomocą karty płatniczej odbywa się w recepcji hostelu. Pracownik recepcji wystawia rachunek potwierdzający dokonaną płatność.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest SIBS Pagamentos S.A. z siedzibą pod adresem: Rua Soeiro Pereira Gpmes, Lote 1, 1649-031, Lizbona, Portugalia, zarejestrowany w Banco de Portugal pod nr 8703, NIP 509776965, tel. +351 217 813 000
 6. Dostępne formy płatności:

* Karty płatnicze:
– Visa
– Visa Electron
– Mastercard
– MasterCard Electronic
– Maestro

* BLIK

* Przelew online

7. Wszelkie pytania dotyczące sposobu płatności oraz stanu dokonanych płatności należy kierować na adres e-mail: fokahostel@gmail.com.

REZERWACJA

1. Rezerwacji w FOKA Hostel można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej https://fokahostel.pl/rezerwacja, mailowo pod adresem e-mail: fokahostel@gmail.com. oraz telefonicznie pod numerem: +48 723 905 858.

2. W celu dokonania rezerwacji należy podać co najmniej: imię i nazwisko osoby rezerwującej, datę przyjazdu i wyjazdu, liczbę gości, liczbę rezerwowanych miejsc oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail).

3. Rezerwacja każdorazowo musi zostać potwierdzona przez hostel drogą mailową lub telefonicznie.

4. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatka w terminie i wysokości określonego w potwierdzeniu dokonania rezerwacji przesłanej na adres mailowy podany w rezerwacji.

OPŁATY i ZWROTY

 1. W celu realizacji usług realizowanych przez FOKA Hostel wykorzystywane są wybrane sposoby płatności:

◦ płatność przelewem na konto bankowe podane w potwierdzeniu rezerwacji
◦ płatność kartą płatniczą
◦ płatność online poprzez system SIBS Pagamentos S.A.
◦ płatność gotówką w recepcji hotelu.

 1. Klient ma prawo wybrać metodę płatności spośród wymienionych powyżej opcji.
 2. Do prawidłowej realizacji płatności Klient powinien postępować zgodniez instrukcjami:
  ◦ dostarczonymi przez Hostel dla płatności przelewem na konto bankowe, płatnością kartą kredytową oraz płatności w recepcji
  ◦ dostarczonymi przez SIBS Pagamentos S.A.
 3. Przy potwierdzeniu rezerwacji klient otrzymuje e-mailem link do płatności umożliwiający dokonanie płatności online za pomocą systemu płatności SIBS Pagamentos S.A.
 4. Wybierając sposób płatności za pośrednictwem serwisu SIBS Pagamentos S.A. Klient akceptuje warunki obsługi płatności określone przez firmę SIBS Pagamentos S.A.
 5. Hostel uznaje płatność w momencie uznania konta bankowego Hostelu lub, w przypadku płatności za pośrednictwem systemu SIBS Pagamentos S.A., w momencie otrzymania potwierdzenia dokonania płatności z systemu SIBS Pagamentos S.A.
 6. Płatności są w większości przypadków realizowane najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego. Hostel nie ma wpływu na czas realizacji i nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie tego czasu.
 7. Klient wpłaca wyliczony zadatek w jeden z dostępnych w systemie sposobów, pozostałą część dopłaca po przyjeździe do Hostelu.
 8. Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji r
 9. W przypadku anulacji rezerwacji, która nastąpi najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia pobytu anulacja jest bezpłatna. Hostel zobowiązany jest w terminie 21 dni do zwrotu pełnej kwoty zadatku na kartę lub konto, z którego była płatność.
 10. W przypadku anulacji rezerwacji poniżej 2 dni przed datą przyjazdu zadatek pozostaje w Hoteslu. Anulacje w takim terminie wiążą się z utratą pełnej kwoty wpłaconego zadatku.
 11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta Hostel dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Reklamacje dotyczące płatności należy składać drogą elektroniczną na adres E-mail: fokahostel@gmail.com.
  2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej płatności w ciągu 14 dni od zaistnienia sytuacji.
  3. Hostel rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni i informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia pocztą elektroniczną na adres, z którego zgłoszenie zostało wysłane.
  4. Reklamacje dotyczące działania systemu Blue Media S.A. powinny być kierowane bezpośrednio do Blue Media S.A.
  5. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za płatności, które do niego nie trafiły z powodu niestosowania się przez Klienta do instrukcji dotyczących sposobu wykonania płatności.
  6. W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

III. Polityka Prywatności.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy (dalej: Serwis)
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  a. przetwarzane zgodnie z prawem;
  b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 5. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:
  a. imię i nazwisko
  b. adres e-mail
  c. numer telefonu
 6. Dane osobowe użytkowników serwisu nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.
 7. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.
 8. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres obiektu.
 9. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
  b. poprzez gromadzenie plików “cookies”
 10. Przy pierwszej wizycie na stronie, użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 11. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
 12. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
  a. sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  b. stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

 

 1. RODO

 

FOKA Hostel dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

Pragniemy jednocześnie Państwa poinformować, iż:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest FARIRAM INVEST Sp. z o. o. z siedzibą przy ul.Tęczowej 36, 53-602  Wrocław;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować poprzez korespondencje email pod adresem fokahostel@gmail.com;
 3. celem przetwarzania jest:
 • obsługa składanych zapytań przychodzących drogą elektroniczną – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • rezerwacja noclegu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • realizacja umowy usługi hotelarskiej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia umowy;
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hostelu poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, zbieranie numeru telefonu osoby, korzystającej z usługi hotelarskiej, zbieranie  danych gości hostelowych w tym danych dzieci (dotyczy osób, które nie są stroną umowy realizacji usługi hotelarskiej – osoby towarzyszące),  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wystawienie faktury dokumentującej realizację usługi) – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 1. dane osobowe przechowywane będą:
 • dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni od zakończenia prowadzenia korespondencji;
 • dotyczące składanych rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
 • dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej lub niezbędne do wystawienia faktury – przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym, w którym miał miejsce pobyt w hotelu;
 • w systemach monitoringu wizyjnego – przez do 30 dni;
 • dotyczące osób towarzyszących, numerów telefonów,– przez okres do 30 dni;
 1. odbiorcami danych osobowych mogą być:
 • dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich (jeśli rezerwacja wpłynie poprzez portal rezerwacyjny);
 • firmy świadczące usługi marketingowe (dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych);
 • dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych (dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych);
 • dostawca aplikacji wykorzystywanej do zarządzania rezerwacjami hostelowymi (dotyczy osób, które złożyły rezerwację, są stroną umowy o usługi hotelarskie oraz osób towarzyszących);
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • firma ochroniarska oraz dostawca rozwiązań monitoringu obiektu w zakresie utrwalonego wizerunku;

6.posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej lub zrealizowania obowiązku prawnego, a w zakresie na który została wyrażona zgoda – posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt z inspektorem.

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:

 • odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;
 • odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji noclegu;

Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022 r.
  2. Hostel zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu w terminie późniejszym.
  3. Klienci zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
  4. Dane klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu pełnej realizacji płatności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych Klienci mają prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

Życzymy udanego pobytu w Foka Hostel. Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Zespół Foka Hostel

Wrocław, dnia 01.08.2022 r.

Fokahostel@gmail.com

tel. +48 723905858